29 d’oct. 2008

PROSTITUCIÓ ?? ¿¿¿ ??? !!!! ¡¡¡

Es diu que la prostitució es "l'ofici" més antic, però aquesta pràctica només es possible quan la societat comença a disposar de capital, intercanvi de favors sexuals per materials. Els primers humans no coneixien l’esmenta’t intercanvi ja que no disposaven de cap tipus de capital acumulat.

Des d'un punt biològic, hi han actituds d'animals que poden equipara-la a la prostitució: els pingüins intercanvien sexe per pedres en la construcció de nius, i entre els ximpanzés nans existeix un sistema social ben establert en el que les femelles ofereixen sexe a canvi de menjar, i com a mecanisme de resolució de conflictes.

En el món antic es contemplen diferents formes de prostitució, per exemple i entre d'altres, la religiosa. A Babilònia existia l'obligació per a totes les dones, que almenys una vegada a la vida, havien d'anar al santuari de Militta per practicar sexe amb un estranger com a mostra d'hospitalitat, a canvi d'un pagament simbòlic. La prostitució també es contempla a la tradició grega, romana, asteca, etc.

Tipus de prostitució: de carrer, és la que porta una sèrie de perills tant sanitaris, com per a la pròpia prostituta, ja que s'exposa a delinqüents i a violència. Escorts, es fingeix una relació de parella on la persona que exerceix acompanya al client a diferents esdeveniments. Establiments, locals nocturns, bordells i locals de massatges.

Personatges il·lustres que han recorregut a aquest servei o que l'han prestat:

Julio César, Maria Magdalena, Miguel Angel, Franz Schubert (va morir de sífilis), Lluis XIV de França (Rei Sòl), etc.

Hi han diferents visions i posicionaments sobre la prostitució. Per una banda, trobem el model que segueixen Holanda i Alemanya, on aquesta pràctica està regulada. Això suposa que els "treballadors/es" paguen impostos i no es dóna una imatge social tant degradant. Per altra banda, a Suècia es segueix el model abolicionista, que permet la prostitució però es penalitza el consum (utilització del cos com un element de consum). La prostitució en aquest país, es considerada com una forma de violència contra les dones, en la majoria dels casos les prostitutes són víctimes que requereixen ajuda i per aquest motiu, es porta a terme el intent de conscienciar i educar a la ciutadania . Hi ha una discriminació vers les dones, una desigualtat de gènere que continuarà existint mentre hi hagin homes que comprin, venguin i explotin a les dones, nens i nenes, prostituint-los. I per últim, els EEUU on està totalment prohibida la prostitució, menys en alguns comtats de l'estat de Nevada.

Hem de reflexionar sobre aquesta pràctica, la prostitució. Les persones no som objectes i per aquest motiu hem de respectar-nos i no exercir cap tipus de discriminació. El problema va més enllà, hem de ser capaços d’anàlitzar el perquè hi han dones que s'exposen a aquest tipus de pràctiques...

http://es.noticias.yahoo.com/12/20081029/tes-desmantelada-una-red-que-obligaba-a-47926c1.html

21 d’oct. 2008

1ª JORNADA SOBRE VIOLÈNCIA MASCLISTA

Una reflexió des de la perspectiva de gènere

L’Ajuntament de Mataró, des del Servei de Dona, organitza la 1a. Jornada sobre violència masclista (13 i 14 de novembre), emmarcada entorn les activitats que es porten a terme el 25 de novembre, Dia Internacional contra la Violència de Gènere. És convenient realitzar-les per tres motius:

Per la posada en funcionament, ara fa un any i mig, del CIRD (Centre d’Informació i recursos per a les dones) on dónem assessorament psicològic i jurídic a les dones que pateixen aquest tipus de violència. I sobre tot, pel número de visites realitzades a dones de la comarca, 1291.

Però seguim parlant de dades. A Catalunya fins el 25 de setembre de 2008, han mort 9 dones (7 en mans de la seva parella o ex-parella) i a tot l’estat espanyol fins l’octubre del mateix any el número ha estat de 56 dones mortes (observatori del Centro reina Sofia).

Per l'aprovació per part del Parlament de Catalunya de la nova Llei 5/2008 del 16 d’abril, “del dret de les dones a erradicar la violència masclista”, que regula les actuacions contra aquest tipus de violència a Catalunya i permet actuar de manera integral contra totes les formes i els àmbits on es pot produir, amb l’objectiu últim de fer-la inviable. La Llei desenvolupa els articles 19, 41 i 153 de l’Estatut de Catalunya, els quals recullen el dret de les dones a desenvolupar lliurament la seva personalitat i capacitat personal, i a viure amb dignitat, seguretat i autonomia, lliures d’explotació, maltractaments i de tota mena de discriminació. També recullen el mandat que totes les polítiques públiques afrontin de manera integral, totes les formes de violència contra les dones i la competència exclusiva de la Generalitat per regular els instruments necessaris per detectar i prevenir els casos de violència i aconseguir una protecció integral de les dones.

- La Llei descriu amb detall els drets de les dones en situació de violència masclista, com ara el dret a la protecció efectiva i el d’atenció i assistència sanitària especialitzades.

- És la primera norma de tot l’Estat que recull la violència econòmica com una de les formes d’exercir la violència masclista. Alhora, constitueix un fons de garantia per cobrir l’impagament de pensions alimentàries i compensatòries.

- L’aplicació de la llei s’ha de fer atenent les necessitats de les dones que es troben en situacions específiques.

- La llei prohibeix la realització i la difusió de continguts i anuncis publicitaris que justifiquin, banalitzin o incitin la violència masclista.

I per últim, per la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere va preveure en el seu article 43 la obligació que en cada partit judicial existís 1 o més Jutjats de violència.

Des de l’any 2005 el jutjat d’instrucció número 4 de Mataró va assumir els assumptes en matèria de violència de gènere. Al 2007 i, atesa la previsió de creació de nous jutjats a Catalunya destinats exclusivament al coneixement de violència de gènere, es va creure necessari la proposta d’adscripció al partit judicial de Mataró d’un jutjat de violència amb competències exclusives. Aquesta proposta es fonamentava en tres factors essencials: la població que abasta el partit judicial de Mataró, el nombre de denúncies presentades per violència de gènere i les pròpies demandes del col·legi d’advocats de Mataró respecte dels retard que pateixen els assumptes judicials.


Per tot l’anterior, creiem necessari reflexionar sobre l’abordatge integral de la violència des de la perspectiva de gènere, així com tractar les accions que es realitzen a Mataró per a la prevenció de la violència.

El gènere es defineix com la forma de referir-se a l’organització social de les relacions entre sexes, una relació de poder i forma de dominació que esdevé un eix vertebrador que ordena i distribueix les persones segons categories que li son assignades. Des de ben petits aprenem a ser dones o homes amb totes les implicacions que això comporta. Com a conseqüència s’estableix entre nosaltres un sistema de jerarquia imposat per la cultura patriarcal.

La violència de gènere adopta formes variades, un exemple d’aquesta són totes les formes de discriminació cap a la dona a diferents nivells: l’assetjament sexual, la violència econòmica, la violació, la utilització del cos femení com a objecte de consum i totes les formes de maltractament físic, psicològic i sexual que pateixen les dones en qualsevol context.

L’existència en la nostra societat d’aquesta relació de poder i les seves tràgiques conseqüències, fan necessari que les administracions adoptin mesures en aquest sentit. En aquest context, les polítiques públiques, esdevenen un element estratègic per garantir l’equitat de gènere. Cal també que els professionals que intervenen en aquest tema tinguin consciència de les causes que genera aquest tipus violència i com poder abordar-les.

La prevenció entesa com una acció transversal s’ha d’iniciar des de la primera infància . És important que tots els agents socialitzadors i educatius participin en aquestes accions preventives.

És per tot això que des del Servei de Dona de l’Ajuntament de Mataró, es veu la necessitat de fer aquesta PRIMERA jornada de formació sobre violència masclista, adreçada a tots i totes les professionals de Mataró i comarca que intervenen en aquest tema, així com també a serveis, entitats i persones interessades en aquesta temàtica.

Amb els objectius:


- Exposar i aprofundir en els conceptes de gènere i igualtat.
- Reflexionar sobre les causes, els estereotips i rols de gènere que afavoreixen la violència.
- Conèixer els elements de prevenció a nivell de salut, treball social i educació.
- Conèixer els professionals i les xarxes de coordinació i recursos.